« Powrót do listy

Nabór przedstawicieli NGO do KM RPO woj. podkarpackiego do 20 lutego 2015

Kategorie w których występuje projekt:
Fundusze Europejskie dla zrównoważonego rozwoju w regionachKomitety Monitorujące RPOpodkarpackie

Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego ogłasza nabór kandydatów na członków i zastępców członków do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 dla reprezentantów organizacji pozarządowych.

Do składu Komitetu Monitorującego RPO WP na lata 2014-2020 zostanie wyłonionych czterech przedstawicieli oraz ich zastępcy, w tym:

a) jeden przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska oraz jego zastępca,
b) jeden przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz rozwoju i promocji przedsiębiorczości oraz kreowania innowacji oraz jego zastępca,
c) jeden przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz promowania włączenia społecznego, równości szans płci, równości szans i niedyskryminacji oraz jego zastępca,
d) jeden przedstawiciel federacji organizacji pozarządowych oraz jego zastępca.

Każda organizacja pozarządowa może wskazać tylko jednego kandydata. Dokonując zgłoszenia, należy uwzględnić zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji, o której mowa w art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., tj. sugeruje się delegowanie jako przedstawicieli kobiety i mężczyzny (stosownie do istniejących możliwości).

Wyznaczeni przedstawiciele powinni spełniać następujące wymogi:

1) posiadanie doświadczenia w obszarze dotyczącym realizacji programów współfinansowanych środkami UE lub dziedzinie będącej bezpośrednio przedmiotem interwencji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (aktualna wersja programu jest dostępna na stronie internetowej: www.rpo.podkarpackie.pl/perspektywa/ w zakładce Komitet Monitorujący),
2) odznaczanie się następującymi kompetencjami:

  • zdolności analityczne i komunikatywność,
  • samodzielność oraz kreatywność,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • gotowość ciągłego uczenia się i aktualizacji posiadanej wiedzy,
  • umiejętność prowadzenia wystąpień publicznych i logicznego formułowania argumentów,
  • umiejętność pozyskiwania informacji zwrotnych (opinii, stanowisk, rekomendacji) w kwestiach będących przedmiotem prac Komitetu Monitorującego od środowisk, które członek Komitetu reprezentuje.

Zgłoszenia kandydatów organizacji pozarządowych na członka oraz zastępcę członka Komitetu Monitorującego RPO WP należy dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1) oraz jego złożenie lub przesłanie na adres:

Kancelaria Zarządu
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów
pokój 129
z dopiskiem „p. Anna Tworz”

Termin na zgłaszanie kandydatów upływa z dniem 20.02.2015 r. Formularze zgłoszeniowe, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do urzędu).

Dodatkowych informacji w sprawie przeprowadzenia postępowania w celu wyłonienia przedstawicieli organizacji pozarządowych do składu Komitetu Monitorującego RPO WP udziela p. Anna Tworz, kierownik Oddziału współpracy z samorządami i organizacjami w Kancelarii Zarządu tel. 017 747 63 14 oraz p. Agnieszka Maciaszek, pracownik Oddziału sprawozdawczości i monitorowania w Departamencie Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, tel. 017 747 64 50.

Zachęcamy do przesyłania zgłoszeń.

Informacja dostępna również na stronie rpo.podkarpackie.pl/perspektywa