« Powrót do listy

Nabór przedstawicieli NGO do KM RPO woj. lubuskiego do 18 lutego 2015

Kategorie w których występuje projekt:
Fundusze Europejskie dla zrównoważonego rozwoju w regionachKomitety Monitorujące RPOlubuskie

Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego II kadencji ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020. Termin zgłaszania kandydatur upływa 18 lutego 2015 r.

Liczba dostępnych miejsc w KM RPO – Lubuskie 2020 dla reprezentantów organizacji pozarządowych wynosi sześć:

 1. jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska;
 2. jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz rynku pracy;
 3. jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz edukacji;
 4. jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej w obszarze infrastruktury społecznej;
 5. jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz promowania włączenia społecznego, równości szans płci, równości szans i niedyskryminacji;
 6. jedno dla przedstawiciela federacji.

Zgłoszenia kandydatur na członka oraz zastępcę członka KM należy dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1) oraz przesłanie skanu ww. formularza wraz z wersją edytowalną dokumentu (najlepiej dokument WORD, plik z rozszerzeniem .doc lub .docx) na adres:km@lubuskie.pl

Zgodnie z pkt. 1.2 lit. c ordynacji wyborczej osoba ubiegająca się o mandat członka komitetu i jej zastępca nie mogą być tej samej płci.

Termin na zgłaszanie kandydatów upływa z dniem 18 lutego 2015 r.

Procedura zgłaszania kandydatur na członka oraz zastępcę członka KM RPO – Lubuskie 2020 (Rozdział 5 Ordynacji)

Organizacja pozarządowa zgłasza kandydata na członka oraz zastępcę członka Komitetu Monitorującego za pomocą formularza zgłoszeniowego.

Przewidziano wspólny formularz zgłoszeniowy dla członka oraz zastępcy członka KM.

W formularzu zgłoszeniowym:

 • pkt. 2-6 – wypełnia kandydat na członka KM,
 • pkt. 7-10 – wypełnia kandydat na zastępcę członka KM,
 • pkt. 11-14– wypełnia organizacja pozarządowa zgłaszająca kandydatów,
 • pkt. 15 – wypełniają podmioty udzielające poparcia,
 • pkt. 16 – fakultatywnie wypełnia kandydat na członka KM
 • pkt. 17 – fakultatywnie wypełnia kandydat na członka KM reprezentujący organizację pozarządową działającą na rzecz ochrony środowiska
 • pkt. 18 – fakultatywnie wypełnia kandydat na zastępcę członka KM reprezentujący organizację pozarządową działającą na rzecz ochrony środowiska.

Uzupełniony formularz zgłoszeniowy powinien zostać zeskanowany i przesłany na adres poczty elektronicznejkm@lubuskie.pl

Kandydatura na członka oraz zastępcę członka KM musi uzyskać poparcie co najmniej 5 organizacji pozarządowych, którym przysługuje czynne prawo wyborcze do danego komitetu lub co najmniej jednej federacji.

UWAGA!

W wyborach do komitetu monitorującego Regionalny Program Operacyjny Lubuskie – 2020 czynne prawo wyborcze przysługuje:

 • Organizacjom pozarządowym, których siedziba mieści się na terenie województwa lubuskiego.
 • Federacjom (o których mowa w pkt. 1.2 lit. e ordynacji wyborczej), których siedziba mieści się na terenie województwa lubuskiego.
 • Nieposiadającym osobowości prawnej oddziałom terenowym organizacji pozarządowych o ile są wpisane do KRS (rubryka 3) a ich siedziba mieści się na terenie województwa lubuskiego.

Kandydatury zgłoszone przez inne podmioty lub takie, którym nie udzielono wymaganego poparcia przez organizacje pozarządowe których siedziba mieści się na terenie województwa lubuskiego będą odrzucane.

Zgłoszenie kandydatury przez oddział nieposiadający osobowości prawnej wyczerpuje limit zgłoszeń dostępny dla organizacji pozarządowej w ramach wyborów do KM RPO – Lubuskie 2020. Oznacza to, że inne nieposiadające osobowości prawnej oddziały tej samej organizacji nie mogą zgłaszać kolejnych kandydatów.

Jeżeli na terenie województwa lubuskiego działa kilka nieposiadających osobowości prawnej oddziałów terenowych organizacji pozarządowej mogą one udzielać poparcia kandydatom w taki sposób, iż daną kandydaturę popierać może tylko jeden oddział terenowy, natomiast różne oddziały terenowe popierać mogą różnych kandydatów.

Poparcie udzielane przez organizacje pozarządowe lub federacje może zostać wyrażone w formie pisemnej na formularzu zgłoszeniowym (pkt. 15 formularza) lub za pomocą oświadczenia podmiotu udzielającego poparcia kandydatowi na przedstawiciela organizacji pozarządowych w komitecie monitorującym (załącznik nr 2). Organizacja zgłaszająca kandydatury nie może udzielić poparcia osobom ubiegającym się o stanowisko członka KM i jego zastępcy. Organizacja może udzielić poparcia więcej niż jednej kandydaturze.

W przypadku organizacji pozarządowej, której dane nie są dostępne w Krajowym Rejestrze Sądowym, niezbędne jest przesłanie, wraz z formularzem zgłoszeniowym, zeskanowanego dokumentu potwierdzającego osobowość prawną, zawierającego informacje na temat: sposobu reprezentacji, osób upoważnionych do reprezentowania, nazwy i siedziby.

Zgłoszenia przesłane po terminie, zgłoszenia nieczytelne lub złożone w niewłaściwej formie nie będą rozpatrywane.

Wymagania dla osób kandydujących na członka i zastępcę członka KM

Kandydaci powinni posiadać doświadczenie w obszarze dotyczącym realizacji RPO, charakteryzować się zdolnością analitycznego myślenia, komunikatywnością, samodzielnością, kreatywnością, umiejętnością pracy w zespole, logicznym formułowaniem argumentów i umiejętnością wystąpień publicznych. Powinni także charakteryzować się gotowością ciągłego uczenia się i aktualizacji posiadanej wiedzy; umiejętnością pozyskiwania informacji zwrotnych (opinii, stanowisk, rekomendacji) w kwestiach będących przedmiotem prac KM od środowisk, które reprezentują.

Ordynacja wyborcza przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020;

Formularz zgłoszeniowy na członka i zastępcę Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020;

Oświadczenie podmiotu udzielającego poparcia kandydatowi na przedstawiciela organizacji pozarządowych w komitecie monitorującym;

źródło: http://lubuskie.pl/news/16599/16/Nabor-kandydatow-na-przedstawicieli-organizacji-pozarzadowych-do-KM-RPO-Lubuskie-2020/d,news_nowy_foto/