« Powrót do listy

Nabór przedstawicieli NGO do KM RPO woj. lubelskiego do 24 stycznia 2015

Kategorie w których występuje projekt:
Fundusze Europejskie dla zrównoważonego rozwoju w regionachKomitety Monitorujące RPOlubelskie

Wybory przedstawicieli NGO do Komitetu Monitorującego RPO WL

Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020.

I. ZGŁASZANIE KANDYDATÓW

Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego ogłasza nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020
Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego przeprowadza nabór kandydatów na podstawie Uchwały Nr 1/2014 Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego z dnia 7 stycznia 2015 r. sprawie ordynacji wyborczej, określającej zasady wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komitetu monitorującego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Liczba dostępnych miejsc w KM RPO WL 2014-2020 zgodnie z uchwałą Nr VII/101/2014 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 22 grudnia 2014 roku

dla reprezentantów organizacji pozarządowych wynosi cztery:

1. jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska;
2. jedno dla przedstawiciela organizacji właściwej ze względu na rodzaj działalności objętej Programem;
3. jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz promowania włączenia społecznego, równości szans i płci, równości szans i niedyskryminacji;
4. jedno dla przedstawiciela federacji organizacji pozarządowych.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy, opatrzony podpisami kandydata, podpisami osób upoważnionych do reprezentowania organizacji zgłaszającej i podpisami osób upoważnionych do reprezentowania organizacji udzielających poparcia, powinien zostać (do wyboru jedna z form):

♦ przesłany zeskanowany wraz z wersją edytowalną dokumentu (najlepiej dokument WORD, plik z rozszerzeniem .doc lub .docx) na adres e-mail mateusz.winiarski@lubelskie.pl – liczy się data wpływu;
♦ złożony w formie papierowej bezpośrednio w jednym z punktów Kancelarii Ogólnej Urzędu: ul. Lubomelska 1-3, pokój 128 , w godzinach 730 – 1530 ;
♦ przesłany w formie papierowej za pośrednictwem poczty z dopiskiem „Wybory do KM RPO WL 2014-2020″ (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres: „Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin” – liczy się data wpływu a nie data stempla pocztowego

Zgodnie z pkt. 1.2 lit e ordynacji wyborczej osoba ubiegająca się o mandat członka komitetu i jej zastępca nie mogą być tej samej płci.

Termin na zgłaszanie kandydatów upływa  z dniem 24 stycznia 2015 r.

Zachęcamy do przesyłania zgłoszeń.

II. PROCEDURA ZGŁASZANIA KANDYDATA NA CZŁONKA ORAZ ZASTĘPCĘ CZŁONKA KM RPO WZ 2014-2020 (ROZDZIAŁ 5 ORDYNACJI)

Organizacja pozarządowa zgłasza kandydata na członka oraz zastępcę członka Komitetu Monitorującego  za pomocą formularza zgłoszeniowego. Przewidziano wspólny formularz zgłoszeniowy dla członka oraz zastępcy członka KM.

W formularzu zgłoszeniowym:

pkt. 2-6 – wypełnia kandydat na członka KM,
pkt. 7-10 – wypełnia kandydat na zastępcę członka KM,
pkt. 11-14 – wypełnia organizacja pozarządowa zgłaszająca kandydatów,
pkt. 15 – wypełniają podmioty udzielające poparcia,
pkt. 16 – fakultatywnie wypełnia kandydat na członka KM
pkt. 17 – fakultatywnie wypełnia kandydat na członka KM reprezentujący organizację pozarządową działającą na rzecz ochrony środowiska,
pkt. 18 – fakultatywnie wypełnia kandydat na zastępcę członka KM reprezentujący organizację pozarządową działającą na rzecz ochrony środowiska.

Uzupełniony formularz zgłoszeniowy powinien zostać (do wyboru jedna z form):

♦ przesłany zeskanowany wraz z wersją edytowalną dokumentu (najlepiej dokument WORD, plik z rozszerzeniem .doc lub .docx) na adres e-mail mateusz.winiarski@lubelskie.pl – liczy się data wpływu;
♦ złożony w formie papierowej bezpośrednio w jednym z punktów Kancelarii Ogólnej Urzędu: ul. Lubomelska 1-3, pokój 128 , w godzinach 730 – 1530 ;
♦ przesłany w formie papierowej za pośrednictwem poczty z dopiskiem „Wybory do KM RPO WL 2014-2020″ (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres: „Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin” – liczy się data wpływu a nie data stempla pocztowego

Kandydat na członka oraz zastępcę członka KM musi uzyskać poparcie co najmniej 10 organizacji pozarządowych, którym przysługuje czynne prawo wyborcze do danego komitetu lub co najmniej jednej federacji.

Poparcie udzielane przez organizacje pozarządowe lub federacje może zostać wyrażone w formie pisemnej na formularzu zgłoszeniowym (pkt. 15 formularza) lub za pomocą oświadczenia podmiotu udzielającego poparcia kandydatowi na przedstawiciela organizacji pozarządowych w komitecie monitorującym (załącznik do ogłoszenia).

W przypadku organizacji pozarządowej, której dane nie są dostępne w Krajowym Rejestrze Sądowym, niezbędne jest przesłanie, wraz z formularzem zgłoszeniowym, zeskanowanego dokumentu potwierdzającego osobowość prawną, zawierającego informacje na temat: sposobu reprezentacji, osób upoważnionych do reprezentowania, nazwy i siedziby.

III. INFORMACJE DOTYCZĄCE RPO WL 2014 -2020

DOSTĘPNE NA STRONACH:
→  http://www.rpo.lubelskie.pl/front/page/get/646/
http://www.npf.rpo.lubelskie.pl/widget/file/get/1419938719634727.pdf/
Projekt%2BRegionalnego%2BProgramu%2BOperacyjnego%2BWojew%25C3%25B3dztwa%2BLubelskiego%2Bna%2Blata%2B2014-2020%2B%255Bwer.%2B9%255D/

Zgłoszenia przesłane po terminie, zgłoszenia nieczytelne lub złożone w niewłaściwej formie nie będą rozpatrywane.

Formularz zgłoszeniowy dla kandydata i jego zastępcy
Oświadczenie podmiotu udzielającego poparcia kandydatowi i jego zastępcy
Ordynacja wyborcza
Uchwała Nr 1/2014 RDPP WL
Karta do głosowania

źródło: http://www.lubelskie.pl/index.php?pid=1136&mode=news&group=621&news=49004&p=