« Powrót do listy

Nabór przedstawicieli NGO do KM RPO woj. łódzkiego na początku 2015

Kategorie w których występuje projekt:
Fundusze Europejskie dla zrównoważonego rozwoju w regionachKomitety Monitorujące RPOłódzkie

Najprawdopodobniej na początku 2015 roku rozpocznie się nabór kandydatów ze strony organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego. Łódzka Wojewódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego apeluje do wszystkich organizacji pozarządowych naszego regionu o zaangażowanie się w wybór pozarządowej strony Komitetu.

Podobnie jak w innych regionach, gdzie ten proces już nabrał rozpędu, w Łódzkiem członkowie Komitetu będą wskazywani przez zarejestrowane w województwie organizacje pozarządowe. Ordynacja wyborcza będzie podobna do tej stosowanej podczas naboru członków komitetów programów operacyjnych na szczeblu krajowym.

Rekomendowane przez Radę Działalności Pożytku Publicznego przy MPiPS minimum reprezentacji środowiska organizacji pozarządowych w Komitecie Monitorującym dla Regionalnych Programów Operacyjnych wynosi co najmniej 4 miejsca:

1. jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska;

2. jedno dla przedstawiciela organizacji właściwej z uwzględnieniem zakresu danego programu operacyjnego;

3. jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz promowania włączenia społecznego, równości szans i płci, równości szans i niedyskryminacji;

4. jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej reprezentującej ponadbranżowy związek stowarzyszeń.

Kto będzie mógł  zgłaszać kandydatów?

a)     organizacja pozarządowa, której siedziba znajduje się na terenie województwa;

b)     wpisany do KRS, nieposiadający osobowości prawnej oddział terenowy organizacji pozarządowej, o ile siedziba oddziału terenowego mieści się na terenie województwa – w przypadku organizacji pozarządowej, której siedziba znajduje się poza terenem województwa.

Zgłoszenie zawsze dotyczy 2 osób: kandydata/kandydatki do Komitetu Monitorującego oraz jej/jego zastępcy lub zastępczyni. Osoba ubiegająca się o mandat członka Komitetu i jej zastępca nie mogą być tej samej płci. Kandydaci powinni posiadać doświadczenie w obszarze dotyczącym realizacji RPO, charakteryzować się zdolnością analitycznego myślenia, komunikatywnością, samodzielnością, kreatywnością, umiejętnością pracy w zespole, logicznym formułowaniem argumentów i umiejętnością wystąpień publicznych. Powinni także charakteryzować się gotowością ciągłego uczenia się i aktualizacji posiadanej wiedzy; umiejętnością pozyskiwania informacji zwrotnych (opinii, stanowisk, rekomendacji)  w kwestiach będących przedmiotem prac KM od środowisk, które reprezentują.

Od momentu ogłoszenia nabór kandydatów będzie trwał 14 dni. Nie ma możliwości wnoszenia poprawek i uzupełnień zatem zgłoszenie musi być idealne pod względem formalnym! Dwa tygodnie to niedługi czas na uzyskanie poparcia aż 10 podmiotów. Warto zatem już teraz rozpocząć poszukiwanie organizacji, które udzielą kandydującym wsparcia.

Po zebraniu zgłoszeń zostaną one zweryfikowane formalnie, publikowana jest lista kandydatów; przewidziany jest czas na wnoszenie protestów i ich rozpatrzenie. Następnie rozpoczyna się głosowanie, które trwa kolejne 14 dni. Głosy są zliczane, ponownie przewidziany jest czas na zgłoszenie i rozpatrzenie ewentualnych protestów. Cała procedura wyborów zajmuje nieco ponad 90 dni.

Źródło: NGO w łódzkiem