« Powrót do listy

Nabór przedstawicieli NGO do KM RPO 2014-2020 woj. małopolskiego do 24 marca 2015

Kategorie w których występuje projekt:
Fundusze Europejskie dla zrównoważonego rozwoju w regionachKomitety Monitorujące RPOmałopolskie

Małopolska Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłasza nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WM 2014 – 2020).

Termin na zgłaszanie kandydatów upływa dnia 24 marca 2015 r.

W Komitecie Monitorującym, organizacje pozarządowe reprezentować będzie 4 członków, z których każdy musi posiadać zastępcę. Osoba ubiegająca się o mandat członka Komitetu i jej zastępca nie mogą być tej samej płci. W Komitecie przewidziane jest miejsce dla reprezentantów organizacji pozarządowych:

 • jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska;
 • jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej właściwej ze względu na rodzaj działalności objętej programem tj. w zakresie włączenia społecznego; 
 • jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz promowania równości szans i niedyskryminacji;
 • jedno dla przedstawiciela federacji organizacji pozarządowych.

Kandydat na członka oraz zastępcę członka Komitetu Monitorującego powinien spełniać następujące oczekiwania:

 • Posiadać doświadczenie w obszarze dotyczącym realizacji programów współfinansowanych ze środków UE lub w dziedzinach będących bezpośrednio przedmiotem interwencji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
 • Dysponować wiedzą na temat obszarów objętych Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego 2014-2020 oraz przynajmniej ogólną wiedzę w zakresie zasad programowania polityki rozwoju regionalnego w Województwie Małopolskim.
 • Posiadać doświadczenie udziału w pracach innych komitetów monitorujących/sterujących w poprzednich okresach programowania lub innych ciałach dialogu obywatelskiego.
 • Posiadać tzw. kompetencje miękkie: zdolności analityczne, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, gotowość ciągłego uczenia się i aktualizacji posiadanej wiedzy, umiejętność pozyskiwania informacji zwrotnych (opinii, stanowisk, rekomendacji) w kwestiach będących przedmiotem prac Komitetu od środowisk, które członek Komitetu reprezentuje.
 • Posiadać przekrojową wiedzę na temat uwarunkowań, zasad funkcjonowania i specyfiki organizacji pozarządowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich sytuacji w Małopolsce.
 • Dysponować czasem niezbędnym do prac w komitecie.

Biorąc pod uwagę, iż każde z miejsc zostanie obsadzone przez członka Komitetu i jego zastępcę rekomenduje się, aby kandydaci reprezentowali komplementarne wobec siebie kompetencje merytoryczne w ramach wyznaczonych obszarów tematycznych.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy, opatrzony podpisami kandydatów, podpisami osób upoważnionych do reprezentowania organizacji zgłaszającej i podpisami osób upoważnionych do reprezentowania organizacji udzielających poparcia,powinien zostać dostarczony w jeden z wymienionych niżej sposobów:

 • przesłanie skanu na adres e-mail: ngo@umwm.pl;
 • złożenie w formie papierowej na Dzienniku Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków parter (nowy budynek) w godzinach 8.00 – 16.00 z dopiskiem „wybory do KM RPO WM 2014-2020”;
 • przesłanie w formie papierowej za pośrednictwem poczty z dopiskiem „wybory do KM RPO WM 2014-2020” (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres: „Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kancelaria Zarządu, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków”.

W formularzu zgłoszeniowym:

1)     pkt. 2-6 – wypełnia kandydat na członka KM RPO WM 2014-2020,

2)     pkt. 7-10 – wypełnia kandydat na zastępcę członka KM RPO WM 2014-2020,

3)     pkt. 11-14 – wypełnia organizacja pozarządowa zgłaszająca kandydatów,

4)     pkt. 15 – wypełniają podmioty udzielające poparcia,

5)     pkt. 16 – fakultatywnie wypełnia kandydat na członka KM RPO WM 2014-2020

Kandydat na członka oraz zastępcę członka KM RPO WM 2014-2020 musi uzyskać poparcie co najmniej 10 organizacji pozarządowych, którym przysługuje czynne prawo wyborcze do danego komitetu lub co najmniej jednej federacji.

Poparcie udzielane przez organizacje pozarządowe lub federacje może zostać wyrażone w formie pisemnej na formularzu zgłoszeniowym (załącznik nr 1) lub za pomocą oświadczenia podmiotu udzielającego poparcia kandydatowi na przedstawiciela organizacji pozarządowych w komitecie monitorującym (załącznik nr 2).

W przypadku organizacji pozarządowej (zarówno zgłaszającej, jak i udzielającej poparcia), której dane nie są dostępne w Krajowym Rejestrze Sądowym, niezbędne jest przesłanie, wraz z formularzem zgłoszeniowym, kopii (skan lub kserokopia) dokumentu potwierdzającego osobowość prawną, zawierającego informacje na temat: sposobu reprezentacji, osób upoważnionych do reprezentowania, nazwy i siedziby.

Termin na zgłaszanie kandydatów upływa dnia 24 marca 2015 r.

 Zgłoszenia przesłane po terminie, zgłoszenia nieczytelne, złożone na niewłaściwym formularzu, niezawierające załącznika potwierdzającego osobowość prawną w przypadku podmiotów, których dane nie są dostępne w KRS – nie będą rozpatrywane.

Ordynacja Wyborcza

zal. Formularz zgłoszeniowy

zał. 2 Oświadczenie podmiotu o udzieleniu poparcia

zał. 3 Wzór karty do głosowania

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

źródło: http://malopolskie.pl/Wspolpraca/ngo/?id=13625