« Powrót do listy

Nabór kandydatów NGO do KM RPO 2014-2020 woj. świętokrzyskiego do 31 marca 2015

Kategorie w których występuje projekt:
Fundusze Europejskie dla zrównoważonego rozwoju w regionachKomitety Monitorujące RPOświętokrzyskie

Świętokrzyska Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłasza nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WŚ 2014 – 2020). Termin na zgłaszanie kandydatów upływa dnia 24 marca 2015 r., decyduje data wpływu do urzędu.

W Komitecie Monitorującym, organizacje pozarządowe reprezentować będzie 4 członków, z których każdy musi posiadać zastępcę. Osoba ubiegająca się o mandat członka Komitetu i jej zastępca nie mogą być tej samej płci.
W Komitecie przewidziane jest miejsce dla reprezentantów organizacji pozarządowych:

 • jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska;
 • jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz edukacji i oświaty;
 • jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz promowania włączenia społecznego, równości szans płci lub równości szans i niedyskryminacji;
 • jedno dla przedstawiciela federacji organizacji pozarządowych.

Kandydat na członka oraz zastępcę członka Komitetu Monitorującego powinien spełniać następujące oczekiwania:

 • Posiadać doświadczenie w obszarze dotyczącym realizacji programów współfinansowanych ze środków UE lub w dziedzinach będących bezpośrednio przedmiotem interwencji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
 • Posiadać wykształcenie wyższe.
 • Posiadać znajomość europejskiej i krajowej polityki rozwoju regionalnego.
 • Być dyspozycyjnym i gotowym do odbywania podróży służbowych, przewidywana częstotliwość posiedzeń: nie rzadziej niż raz na pół roku , miejsce spotkań: Kielce lub posiedzenia wyjazdowe na terenie województwa świętokrzyskiego
 • Posiadać tzw. miękkie kompetencje, umożliwiające efektywne sprawowanie funkcji w KM: zdolności analityczne i komunikatywność, samodzielność oraz kreatywność, umiejętność pracy w zespole, gotowość ciągłego uczenia się i aktualizacji posiadanej wiedzy, umiejętność prowadzenia wystąpień publicznych i logicznego formułowania argumentów, umiejętność pozyskiwania faktycznej informacji zwrotnej (opinii, stanowisk, rekomendacji) w kwestiach będących przedmiotem prac KM od środowiska, które członek KM reprezentuje
 • Kryterium dodatkowe (preferowane) : doświadczenie w pracach Prekomitetów, Komitetów i Podkomitetów Monitorujących , Regionalnego Komitetu Sterującego, Komisji Oceny Projektów, Panelu Ekspertów

Biorąc pod uwagę, iż każde z miejsc zostanie obsadzone przez członka Komitetu i jego zastępcę rekomenduje się, aby kandydaci reprezentowali komplementarne wobec siebie kompetencje merytoryczne w ramach wyznaczonych obszarów tematycznych.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy, opatrzony podpisami kandydatów, podpisami osób upoważnionych do reprezentowania organizacji zgłaszającej i podpisami osób upoważnionych do reprezentowania organizacji udzielających poparcia, powinien zostać dostarczony w jeden z wymienionych niżej sposobów:

 • złożenie w formie papierowej w Kancelarii Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, I piętro pokój 123 w godzinach 7.30 – 15.30 z dopiskiem „wybory do KM RPO WŚ 2014-2020”;
 • przesłanie w formie papierowej za pośrednictwem poczty z dopiskiem „wybory do KM RPO WŚ 2014-2020” (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce.

W formularzu zgłoszeniowym:

 1. pkt. 2-6 – wypełnia kandydat na członka KM RPO WŚ 2014-2020,
 2. pkt. 7-10 – wypełnia kandydat na zastępcę członka KM RPO WŚ 2014-2020,
 3. pkt. 11-14 – wypełnia organizacja pozarządowa zgłaszająca kandydatów,
 4. pkt. 15 – wypełniają podmioty udzielające poparcia,
 5. pkt. 16 – fakultatywnie wypełnia kandydat na członka KM RPO WŚ 2014-2020

Kandydat na członka oraz zastępcę członka KM RPO WŚ 2014-2020 musi uzyskać poparcie co najmniej 10 organizacji pozarządowych, którym przysługuje czynne prawo wyborcze do danego komitetu lub co najmniej jednej federacji.

Poparcie udzielane przez organizacje pozarządowe lub federacje może zostać wyrażone w formie pisemnej na formularzu zgłoszeniowym (załącznik nr 1) lub za pomocą oświadczenia podmiotu udzielającego poparcia kandydatowi na przedstawiciela organizacji pozarządowych w komitecie monitorującym (załącznik nr 2).

W przypadku organizacji pozarządowej (zarówno zgłaszającej, jak i udzielającej poparcia), której dane nie są dostępne w Krajowym Rejestrze Sądowym, niezbędne jest przesłanie, wraz z formularzem zgłoszeniowym, kopii (skan lub kserokopia) dokumentu potwierdzającego osobowość prawną, zawierającego informacje na temat: sposobu reprezentacji, osób upoważnionych do reprezentowania, nazwy i siedziby.

Termin na zgłaszanie kandydatów upływa dnia 31 marca 2015 r., decyduje data wpływu do urzędu.
 
Zgłoszenia przesłane po terminie, zgłoszenia nieczytelne, złożone na niewłaściwym formularzu, nie zawierające załącznika potwierdzającego osobowość prawną w przypadku podmiotów, których dane nie są dostępne w KRS – nie będą rozpatrywane.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego

karta do głosowania
formularz zgłoszeniowy
oświadczenie podmiotu o udzieleniu poparcia
ordynacja wyborcza