« Powrót do listy

Lista kandydatów zgłoszonych do KM RPO woj. warmińsko-mazurskiego

Kategorie w których występuje projekt:
Fundusze Europejskie dla zrównoważonego rozwoju w regionachKomitety Monitorujące RPOwarmińsko-mazurskie

Komisja Wyborcza Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego prezentuje listę zgłoszonych kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020 (KM RPO WiM 2014-2020).

Każdy ma prawo wnieść protest wyborczy dotyczący zgłoszonych kandydatów. Protesty wyborcze wnoszone są do Komisji Wyborczej w terminie 5 dni od ogłoszenia listy zgłoszonych kandydatów.

Protesty wyborcze można składać jedynie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty: radadpp@warmia.mazury.pl

Komisja Wyborcza rozpatrzy wszystkie protesty wyborcze w terminie nie dłuższym niż 5 dni od upłynięcia terminu zgłaszania protestów.

W przypadku protestów dotyczących zgłaszania kandydatów niezgodnie z pkt. 5.5 Ordynacji Wyborczej Komisja Wyborcza rozstrzyga o uprawnieniu organizacji pozarządowej do zgłaszania kandydata na podstawie zapisów statutowych lub informacji zawartej w rejestrze.

Po rozpatrzeniu wszystkich protestów wyborczych, Komisja Wyborcza weryfikuje listy zgłoszonych kandydatów i tworzy listę kandydatów dopuszczonych do głosowania, zwaną dalej spisem kandydatów. Od rozstrzygnięć Komisji Wyborczej nie przysługuje odwołanie.

Lista kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

źródło: http://bip.warmia.mazury.pl/urzad_marszalkowski/463/3055/Lista_kandydatow_na_przedstawicieli_organizacji_pozarzadowych_do_Komitetu_Monitorujacego_Regionalny_Program_Operacyjny_Wojewodztwa_Warminsko-Mazurskiego_na_lata_2014-2020/