« Powrót do listy

Głosowanie na przedstawicieli NGO w KM RPO woj. lubuskiego do 4 marca 2015

Kategorie w których występuje projekt:
Fundusze Europejskie dla zrównoważonego rozwoju w regionachKomitety Monitorujące RPOlubuskie

Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego II kadencji ogłasza głosowanie na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020. Termin głosowania upływa 4 marca 2015 r.

Liczba dostępnych miejsc w KM RPO – Lubuskie 2020 dla reprezentantów organizacji pozarządowych wynosi sześć:

a)      jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska;

b)      jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz rynku pracy;

c)      jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz edukacji;

d)      jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej w obszarze infrastruktury społecznej;

e)      jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz promowania włączenia społecznego, równości szans płci, równości szans i niedyskryminacji;

f)       jedno dla przedstawiciela federacji.

Głosowanie obejmuje wybór przedstawicieli organizacji pozarządowych działających:

a)      na rzecz rynku pracy;

b)      na rzecz edukacji.

W przypadku pozostałych obszarów tematycznych, na które nie wpłynęły żadne zgłoszenia lub liczba zgłoszeń pozytywnie zweryfikowanych jest niższa lub równa liczbie przewidzianych  miejsc w komitecie, Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego wskaże instytucji zarządzającej kandydatury bez wcześniejszego głosowania.

Lista zweryfikowanych kandydatur przez Komisję Wyborczą jest dołączona do niniejszego ogłoszenia.

Zgodnie pkt. 5.19. Komisja Wyborcza zweryfikowała, czy:

  • zgłoszenie zostało przesłane w terminie oznaczonym w ogłoszeniu o naborze kandydatów;
  • kandydatura uzyskała poparcie wymaganej liczby organizacji (komisja badała jedynie liczbę organizacji, oraz formę prawną organizacji wskazaną w formularzu zgłoszeniowym lub deklaracji poparcia, nie weryfikowano zgodności z rejestrem);
  • organizacja zgłaszająca kandydata posiada czynne prawo wyborcze;
  • kandydat złożył stosowne oświadczenia.

W przypadku kandydatów na miejsce dla przedstawiciela federacji oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz ochrony środowiska zweryfikowano także, czy podmiot zgłaszający spełnia wymagania określone w ordynacji wyborczej (pkt. 5.6 lit. f).

Badano również zgodność przesłanego zgłoszenia z innymi wymaganiami określonymi w ordynacji wyborczej.

 

Miejsce w komitecie monitorującym

Zgłoszenie przyjęte

Zgłoszenia odrzucone

Ochrona środowiska

Rynek pracy

Małgorzata Kaczmarczyk/Artur Stępień

Czesław Słodnik/Agata Nolka-Metrykowska

Edukacja

Rafał Jaworski/Anna Kurp

Adam Szulczewski/Iwona Szablewska

Infrastruktura społeczna

Jan Koniarek/Agnieszka Pundyk

Promowanie włączenia społecznego, równości szans płci, równości szans

i niedyskryminacji

Anita Kucharska-Dziedzic/Tomasz Lewandowski

Federacji

Romuald Malinowski/Bernadeta Walaszek

Sławomir Stańczak/Milena Sieradzka

 

Głosowanie na członka Komitetu Monitorującego oraz zastępcę członka KM

Głosowanie odbywa się poprzez pobranie, wypełnienie, podpisanie, zeskanowanie i odesłanie karty wyborczej na adres km@lubuskie.pl

Prosimy o wpisanie w treści wiadomości: nazwy organizacji, siedziby i numeru rejestru organizacji oddającej głos.

Głosowanie kończy się o godz. 23:59 dnia 4 marca 2015 r.

Spis kandydatów obejmuje wszystkie przyjęte przez Komisję Wyborczą zgłoszenia (załącznik nr 1). Załącznik nr 2 stanowi karta do głosowania.

Serdecznie zachęcamy do udziału w głosowaniu.

<<załącznik nr 1 spis kandydatów>>

<<załącznik nr 2 karta do głosowania>>

UWAGA!

W wyborach do komitetu monitorującego Regionalny Program Operacyjny Lubuskie – 2020 czynne prawo wyborcze przysługuje:

  • Organizacjom pozarządowym, których siedziba mieści się na terenie województwa lubuskiego.
  • Federacjom (o których mowa w pkt. 1.2 lit. e ordynacji wyborczej), których siedziba mieści się na terenie województwa lubuskiego.
  • Nieposiadającym osobowości prawnej oddziałom terenowym organizacji pozarządowych o ile są wpisane do KRS (rubryka 3) a ich siedziba mieści się na terenie województwa lubuskiego.