« Powrót do listy

Głosowanie na kandydatów NGO do KM RPO 2014-2020 woj. lubelskiego do 24 lutego 2015

Kategorie w których występuje projekt:
Fundusze Europejskie dla zrównoważonego rozwoju w regionachKomitety Monitorujące RPOlubelskie

Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego ogłasza rozpoczęcie głosowania na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020 (KM RPO WL)

Liczba dostępnych miejsc w KM RPO WL 2014-2020 zgodnie z uchwałą Nr VII/101/2014 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 22 grudnia 2014 roku dla reprezentantów organizacji pozarządowych wynosi cztery:

1. jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska;
2. jedno dla przedstawiciela organizacji właściwej ze względu na rodzaj działalności objętej Programem;
3. jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz promowania włączenia społecznego, równości szans i płci, równości szans i niedyskryminacji;
4. jedno dla przedstawiciela federacji organizacji pozarządowych.

Organizacja pozarządowa może oddać jeden głos na kandydata z każdej listy.

Głosowanie odbywa się poprzez pobranie, wypełnienie, podpisanie karty wyborczej i (do wyboru jedna z form):

♦ przesłanie zeskanowanej na adres e-mail: mateusz.winiarski@lubelskie.pl – liczy się data wpływu;
(w związku z przeciążeniem skrzynki poczty elektroniczne w trakcie przesyłania zgłoszeń na członków komitetu monitorującego oraz  w celu uniknięcia problemów przy głosowaniu uruchomiono skrzynkę e-mail pod adresem: wybory_km_rpo_wl@o2.pl na który również można przesyłać głosy)

♦ złożenie w formie papierowej bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej Urzędu: ul. Lubomelska 1-3, pokój 128 , w godzinach 730 – 1530; z dopiskiem „Wybory do KM RPO WL 2014-2020″(Kancelaria Marszałka)

♦ przesłany w formie papierowej za pośrednictwem poczty z dopiskiem „Wybory do KM RPO WL 2014-2020″(Kancelaria Marszałka) (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres: „Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin” – liczy się data wpływu a nie data stempla pocztowego.

Organizacja pozarządowa posiadająca czynne prawo wyborcze oddaje głos na kandydata poprzez postawienie znaku „X” przy jego imieniu i nazwisku.

Kartę do głosowania można wypełnić poprzez:
– pobranie i edycję pliku zawierającego kartę do głosowania a następnie wydrukowanie i podpisanie karty do głosowania;
– pobranie, wydrukowanie i odręczne wypełnienie oraz podpisanie karty do głosowania.

Prosimy o wpisanie w treści wiadomości: nazwy organizacji, siedziby i numeru rejestru organizacji oddającej głos.

Głosowanie kończy się o 23:59 w dniu 24 lutego 2015 r.

Serdecznie zachęcamy do udziału w głosowaniu.

>> spis kandydatów

>> karta do głosowania

Uprzejmie informujemy, że w przewidzianym terminie na zgłaszanie protestów do nadesłanych zgłoszeń lub do weryfikacji przeprowadzonej przez Komisję Wyborczą wpłynął 1 protest. Komisja Wyborcza zdecydowała się na jego uwzględnienie.

Informacje dotyczące RPO WL 2014 -2020

Dostępne na stronach:

http://www.rpo.lubelskie.pl/front/page/get/646/

http://www.npf.rpo.lubelskie.pl/widget/file/get/1419938719634727.pdf/
Projekt%2BRegionalnego%2BProgramu%2BOperacyjnego%2BWojew%25C3%25B3dztwa%2BLubelskiego%2Bna%2Blata%2B2014-2020%2B%255Bwer.%2B9%255D/

źródło: http://www.lubelskie.pl/index.php?pid=1136&mode=news&group=621&news=49485&p=