« Powrót do listy

Głosowanie na kandydatów NGO do KM RPO 2014-20 woj. podkarpackiego do 18 marca 2015

Kategorie w których występuje projekt:
Fundusze Europejskie dla zrównoważonego rozwoju w regionachKomitety Monitorujące RPOpodkarpackie

Komisja wyborcza Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego informuje, iż 20 lutego 2015r. upłynął termin na zgłaszanie kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (Komitet Monitorujący RPO WP). W terminie spłynęło 9 zgłoszeń.

Poniżej zestawienie kandydatów zgłoszonych do Komitetu Monitorującego RPO WP wraz z informacją o wyniku oceny formalnej.

Miejsce w Komitecie Monitorującym
RPO WP 2014-2020

Zgłoszenia przyjęte

Zgłoszenia odrzucone

Ocena formalna

OCHRONA ŚRODOWISKA

Kunysz Maciej/Bator Agnieszka

Zgłoszenie kompletne

Bartłomiej Peret

Braki formalne

PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ORAZ KREOWANIE INNOWACJI

Wrońska Magdalena/Bukowski Dariusz

Zgłoszenie kompletne

PROMOWANIE WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO, RÓWNOŚCI SZANS PŁCI, RÓWNOŚĆ SZANS I NIEDYSKRYMINACJI

Dziółko Marcin/Tylutka-Gelio Agnieszka

Zgłoszenie kompletne

Kozioł Zofia

Braki formalne

Mituś Mariusz/Lorens Anna

Zgłoszenie kompletne

Niezgoda Beata/Surowiec Helena

Braki formalne

Partyka Sławomir/Mróz-Mrozińska Agata

Zgłoszenie kompletne

FEDERACJA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Salvatore Di Pasquale/Sieńko Tomasz

Zgłoszenie kompletne

Komisja wyborcza Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego ogłasza rozpoczęcie głosowania na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego RPO WP.

Głosowanie obejmuje wybór:

a) jednego przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska,
b) jednego przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz rozwoju i promocji przedsiębiorczości oraz kreowania innowacji,
c) jednego przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz promowania włączenia społecznego, równości szans płci, równości szans i niedyskryminacji,
d) jednego przedstawiciela federacji organizacji pozarządowych.

Kandydaci na zastępców członków nie są objęci głosowaniem. Wybór przedstawiciela właściwego ze względu na zakres działalności organizacji pozarządowej na członka do składu Komitetu Monitorującego RPO WP pociąga za sobą powołanie wskazanego w formularzu zgłoszeniowym zastępcy członka.

Głosowanie odbywa się poprzez pobranie, wypełnienie, podpisanie i złożenie lub przesłanie karty do głosowania (załącznik nr 2) na adres:

Kancelaria Zarządu
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów
pokój 129
z dopiskiem „p. Anna Tworz”

Termin na przesłanie lub złożenie karty do głosowania upływa z dniem 18 marca 2015 r. Karty do głosowania, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do urzędu).

Zamieszczony spis kandydatów obejmuje wszystkie przyjęte przez komisję wyborczą zgłoszenia.

Dodatkowych informacji w sprawie przeprowadzenia postępowania w celu wyłonienia przedstawicieli organizacji pozarządowych do składu Komitetu Monitorującego RPO WP udziela p. Anna Tworz, kierownik Oddziału współpracy z samorządami i organizacjami w Kancelarii Zarządu tel. 017 747 63 14 oraz p. Agnieszka Maciaszek, pracownik Oddziału sprawozdawczości i monitorowania w Departamencie Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, tel. 017 747 64 50.

Serdecznie zachęcamy do udziału w głosowaniu.

Procedura głosowania na członka do Komitetu Monitorującego RPO WP na lata 2014-2020

W wyborach do Komitetu Monitorującego RPO WP na lata 2014-2020 prawo do oddania głosów na kandydatów przysługuje:

a) organizacjom pozarządowym, których siedziba mieści się na terenie województwa podkarpackiego,
b) nieposiadającym osobowości prawnej oddziałom terenowym organizacji pozarządowych, o ile są wpisane do KRS a ich siedziba mieści się na terenie województwa podkarpackiego.

Organizacja pozarządowa może oddać jeden głos na kandydata z każdej listy. Oddanie głosu polega na postawieniu znaku „X” przy imieniu i nazwisku kandydata.

W przypadku złożenia lub przesłania karty do głosowania:

a) po terminie wskazanym w ogłoszeniu o głosowaniu,
b) bez kompletnych danych organizacji pozarządowej,
c) bez podpisów osób upoważnionych do reprezentowania organizacji pozarządowej,
d) w formie niezgodnej ze wzorem karty do głosowania,
e) nieczytelnej,
– wszystkie głosy oddane na tej karcie będą nieważne.

W przypadku złożenia lub przesłania więcej niż jednej karty do głosowania przez jedną organizację pozarządową, wszystkie głosy oddane na kartach do głosowania przez tą organizację będą nieważne, chyba że w terminie wskazanym w ogłoszeniu o głosowaniu złożono lub przesłano tylko jedną kartę.

W przypadku złożenia lub przesłania kart do głosowania przez więcej niż jeden oddział terenowy organizacji pozarządowej, o ile jego siedziba znajduje się na terenie województwa podkarpackiego wszystkie głosy będą nieważne, chyba że w terminie wskazanym w ogłoszeniu o głosowaniu złożono lub przesłano tylko jedną kartę.

W przypadku złożenia lub przesłania kart do głosowania przez organizację pozarządową, której siedziba znajduje się na terenie województwa podkarpackiego lub jej oddział terenowy, o ile jego siedziba znajduje się na terenie województwa podkarpackiego, wszystkie głosy oddane przez oddziały terenowe na takich kartach będą nieważne, chyba że w terminie wskazanym w ogłoszeniu o głosowaniu złożono lub przesłano tylko jedną kartę.

W przypadku organizacji pozarządowej, której dane nie są dostępne w Krajowym Rejestrze Sądowym, niezbędne jest złożenie lub przesłanie, wraz z kartą do głosowania, dokumentu zawierającego informacje na temat: nazwy i siedziby, sposobu reprezentacji oraz wskazania osób upoważnionych do reprezentowania. Natomiast, w przypadku oddziału terenowego dodatkowo niezbędne jest złożenie lub przesłanie wraz z kartą do głosowania dokumentu zawierającego informacje na temat osób upoważnionych do reprezentowania. Jeżeli ww. dokumenty nie zostaną dołączone lub będą nieczytelne, wszystkie głosy oddane na karcie do głosowania będą nieważne. Możliwe jest dołączenie kopii takich dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem.

W przypadku postawienia znaku „X” przy więcej niż jednym kandydacie na jednej liście na przesłanej lub złożonej karcie do głosowania, głosy takie będą nieważne.

Komisja wyborcza w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od zakończenia głosowania weryfikuje karty do głosowania, ze względu na:

a) złożenie lub przesłanie karty do głosowania w terminie wskazanym w ogłoszeniu o głosowaniu,
b) kompletność danych organizacji pozarządowej,
c) złożenie lub przesłanie wraz z kartą do głosowania przez organizacje pozarządowe, których dane nie są dostępne w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz przez oddziały terenowe organizacji pozarządowych dokumentów zawierających informacje na temat: nazwy i siedziby, sposobu reprezentacji oraz wskazania osób upoważnionych do reprezentowania,
d) obecność podpisów osób upoważnionych do reprezentowania organizacji pozarządowej,
e) województwo na terenie, którego mieści się siedziba organizacji pozarządowej.

Po zakończeniu weryfikacji kart do głosowania, komisja wyborcza w terminie nie dłuższym niż 4 dni kalendarzowe przedstawia Radzie Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego wyniki głosowania, zawierają one:

a) spis kandydatów,
b) nazwę, numer rejestru i siedzibę wszystkich organizacji pozarządowych, które oddały ważne głosy wraz z informacją o kandydatach, na które głosowały,
c) nazwę, numer rejestru i siedzibę wszystkich organizacji pozarządowych, które oddały w terminie głosy nieważne.

Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego w drodze uchwały w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od przekazania wyników głosowania wskazuje przedstawicieli organizacji pozarządowych w Komitecie Monitorującym RPO WP na lata 2014-2020.

Jeżeli kilku kandydatów w ramach jednej listy otrzymało taką samą liczbę głosów Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego decyduje o tym, któremu spośród tych kandydatów udzielić rekomendacji.

W przypadku braku głosów oddanych na kandydatów w ramach poszczególnych list Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego wybiera jednego spośród kandydatów ujętych na poszczególnych listach.

Stosowne informacje dotyczące wyniku głosowania zostaną zamieszczone na stronie internetowej: www.umwp.podkarpackie.pl/index.php/ngo-organizacje-pozarzadowe