« Powrót do listy

Głosowanie na kandydatów do KM woj. dolnośląskiego do 5 lutego 2015

Kategorie w których występuje projekt:
dolnośląskieFundusze Europejskie dla zrównoważonego rozwoju w regionachKomitety Monitorujące RPO

Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłasza rozpoczęcie głosowania na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (KM RPO WD)

Głosowanie obejmuje wybór  przedstawicieli organizacji pozarządowej działającej:

  • na rzecz promowania włączenia społecznego, równości szans i niedyskryminacji, reprezentującego organizację działającą na rzecz osób niepełnosprawnych;
  • federacji organizacji pozarządowych;
  • na rzecz organizacji  właściwej ze względu na jeden z rodzajów działalności objętej programem operacyjnym tj. z obszaru tematyki odnawialnych źródeł energii;
  • na rzecz promowania równości szans płci reprezentowanego przez organizację działającą na rzecz równouprawnienia kobiet.

W KM RPO WD przewidziano 1 miejsce dla wyżej wymienionego obszaru.

W przypadku pozostałych obszarów tematycznych, na które nie wpłynęły żadne zgłoszenia lub liczba zgłoszeń pozytywnie zweryfikowanych jest niższa lub równa liczbie przewidzianych  miejsc w komitecie, Rada Działalności Pożytku Publicznego wskaże instytucji zarządzającej kandydatów bez wcześniejszego głosowania.

Głosowanie odbywa się poprzez pobranie, wypełnienie, podpisanie, zeskanowanie i odesłanie karty wyborczej na adres glosowanie.pows@mpips.gov.pl

Prosimy o wpisanie w treści wiadomości: nazwy organizacji, siedziby i numeru rejestru organizacji oddającej głos.

Głosowanie kończy się o godz. 23:59 dnia 5 lutego 2015 r.

Spis kandydatów obejmuje wszystkie przyjęte przez Komisję Wyborczą zgłoszenia (załącznik nr 1). Szczegółowe informacje nt. kandydatów zamieszczone zostały na stronie internetowej w pkt. II LISTA ZGŁOSZONYCH KANDYDATÓW, gdzie udostępnione zostały formularze zgłoszeniowe wszystkich kandydatów.

spis kandydatów

karta do głosowania

źródło: http://pozytek.gov.pl/Regionalny,Program,Operacyjny,Wojewodztwa,Dolnoslaskiego,3645.html