« Powrót do listy

Głosowanie na kandydatów do KM RPO woj. wielkopolskiego do 9 lutego 2015

Kategorie w których występuje projekt:
Fundusze Europejskie dla zrównoważonego rozwoju w regionachKomitety Monitorujące RPOwielkopolskie

Komisja Wyborcza z ramienia Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego ogłasza głosowanie na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (KM WRPO 2014-2020). Informacje nt procedury wyborczej zostały zawarte w Uchwale Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 9 stycznia 2015 roku w sprawie: ordynacji wyborczej do Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (do pobrania poniżej).

Zgodnie z ordynacją liczba dostępnych miejsc w Komitecie Monitorującym WRPO 2014-2020 dla reprezentantów organizacji pozarządowych wynosi cztery:

  1. jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska,
  2. jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz promowania włączenia społecznego, równości szans płci, równości szans i niedyskryminacji,
  3. jedno dla przedstawiciela federacji organizacji pozarządowych,
  4. jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej w jednym z obszarów zgodnych z zakresem interwencji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 z wyłączeniem obszarów tematycznych zawartych w ww. pkt. a, b, c.

Pod pojęciem „przedstawiciel” należy rozumieć wybranych w wyborach powszechnych na terenie Wielkopolski zarówno członka Komitetu Monitorującego WRPO 2014-2020  reprezentującego organizacje pozarządowe w danym obszarze tematycznym jak również jego zastępcę.

Lista kandydatów jest dołączona do niniejszego ogłoszenia.

Głosowania na członka oraz zastępcę członka Komitetu Monitorującego należy dokonać wyłącznie drogą elektroniczną (e-mail) poprzez:

1)  wypełnienie Karty do głosowania (załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia),

2)  zeskanowanie wypełnionej Karty,

3)  przesłanie jej (w formacie pdf lub jpg) na następujące adres mailowy: wybory-komitet@umww.pl. Tytuł maila: Głosowanie [nazwa organizacji] do KM WRPO 2014-2020.

Prosimy o wpisanie w treści wiadomości: nazwy organizacji, siedziby i numeru rejestru organizacji oddającej głos.

Termin głosowania upływa w poniedziałek 9 lutego 2015 roku o godzinie 15:30.

Szczegółowe informacje nt zgłaszania kandydatów zawarte są w Uchwale (pkt 6 Głosowanie)

Więcej informacji udziela Pan Paweł Michałowski pod numerem telefonu: 61 626 6712.

Informacja nt Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020.

Komitety Monitorujące powoływane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 oraz Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (art. 14).

Na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014. o zasadach realizacji programów (…), w przypadku regionalnych programów operacyjnych Komitet Monitorujący RPO powołuje Zarząd Województwa , jako Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym.

Rolą Komitetu Monitorującego jest monitorowanie realizacji programu operacyjnego, w tym między innymi przegląd wdrażania Programu i postępów poczynionych na drodze do osiągania jego celów, rozpatrywanie i zatwierdzanie metodyki i kryteriów wyboru projektów oraz wszelkich propozycji Instytucji Zarządzającej dotyczących zmian Programu, przedstawianie uwag dotyczących wdrażania i ewaluacji PO oraz monitorowanie działań podjętych w ich następstwie.

Zgodnie z zapisami Ustawy w skład Komitetu Monitorującego wchodzą przedstawiciele strony samorządowej, rządowej oraz partnerów społeczno-gospodarczych.

Zgodnie z art. 14 ust. 9 pkt. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146), instytucja zarządzająca występuje do Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w celu przeprowadzenia wyborów do komitetu monitorującego regionalny program operacyjny.

lista kandydatów

karta do głosowania

źródło: http://wielkopolskiewici.pl/page.php/1/0/show/2209/