« Powrót do listy

Głosowanie na kandydatów do KM RPO woj. kujawsko-pomorskiego

Kategorie w których występuje projekt:
Fundusze Europejskie dla zrównoważonego rozwoju w regionachKomitety Monitorujące RPOkujawsko-pomorskie

a podstawie punktu 6.1 ordynacji wyborczej, stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały nr 86 Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 6 października 2014 r. w sprawie zmiany ordynacji wyborczej, określającej zasady wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komitetów monitorujących krajowe i regionalne programy operacyjne na lata 2014 –2020 oraz Uchwały Nr 41/1380/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 października 2014 r. – publikuje się ogłoszenie o głosowaniu na członków Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2014 – 2020. 

Dla członków KM RPO WK-P ze strony pozarządowej przewidzianych jest 5 miejsc
w następujących obszarach tematycznych:
a) jedno miejsce dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska;
b)jedno miejsce dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz promowania włączenia społecznego, równości szans płci, równości szans i niedyskryminacji;
c) jedno miejsce dla przedstawiciela organizacji reprezentującej ponadbranżowy związek stowarzyszeń (federacji);
d)dwa miejsca dla przedstawicieli organizacji pozarządowej właściwej ze względu na rodzaj działalności objętej programem * tj:
– edukacji (w tym edukacji  formalnej, nieformalnej i zawodowej);
– wykluczenia społecznego;
– aktywności prozdrowotnej (turystyki, sportu, zdrowego społeczeństwa),
W związku z brakiem protestów dotyczących kandydatur, zgłoszonych w trybie punktu 5 ordynacji, o której mowa na wstępie, Komisja Wyborcza publikuje spis wszystkich zgłoszonych kandydatów:
Ochrona środowiska:
Zbigniew Szcześniak
– kandydat, Monika Krauze – zastępca
Promowanie włączenia społecznego, równości szans płci, równości szans i niedyskryminacji
Łucja Andrzejczyk
– kandydatka, Wladysław Dolecki – zastępca
Ponadbranżowy związek stowarzyszeń (federacja)
Jan Maria Grabowski
– kandydat, Elżbieta Wysocka – zastępca
Edukacja (w tym edukacja formalna, nieformalna i zawodowa), wykluczenie społeczne, aktywność prozdrowotna (turystyka, sport, zdrowe społeczeństwo)ks. Marek Borzyszkowski

– kandydat, Mirosława Tomasik – zastępca
Tomasz Dominiak – kandydat, Ewa Grobelska – zastępca
Karol Gutsze – kandydat, Magdalena Kurpinowicz – zastępca
Katarzyna Lipowiec – kandydatka, Zdzisław Plewa – zastępca
Henryk Sobczak – kandydat, Teresa Głania – zastępca
Marcin Tylman – kandydat, Magdalena Gracek – zastępca

W związku z faktem, że w pierwszych trzech obszarach tj: Ochrona środowiska , Promowanie włączenia społecznego, równości szans płci, równości szans i niedyskryminacji, oraz Ponadbranżowy związek stowarzyszeń (federacja) zgłosiło się po jednym kandydacie i jednym zastępcy, Komisja Wyborcza postanowiła nie przeprowadzać głosowania w tym zakresie.Komisja postanowiła również przyjąć, że osoby te w związku z brakiem kontrkandydatów zostały wybrane odpowiednio na członków i zastępców Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Podsumowując, w związku z faktem, że w czwartym obszarze tj: edukacja (w tym edukacja formalna, nieformalna i zawodowa), wykluczenie społeczne, aktywność prozdrowotna (turystyka, sport, zdrowe społeczeństwo) przewidziane są tylko dwa miejsca,pod głosowanie poddaje się kandydatury zgłoszone do niniejszego obszaru, tj:

ks. Marek Borzyszkowski
– kandydat, Mirosława Tomasik – zastępca
Tomasz Dominiak – kandydat, Ewa Grobelska – zastępca
Karol Gutsze – kandydat, Magdalena Kurpinowicz – zastępca
Katarzyna Lipowiec – kandydatka, Zdzisław Plewa – zastępca
Henryk Sobczak – kandydat, Teresa Głania – zastępca
Marcin Tylman – kandydat, Magdalena Gracek – zastępcaZasady oddawania głosów:

Organizacja pozarządowa może oddać jeden głos na jednego kandydata.
Organizacja pozarządowa posiadająca czynne prawo wyborcze oddaje głos na kandydata poprzez postawienie znaku „X” przy jego imieniu i nazwisku.
Kartę do głosowania można wypełnić poprzez:
a)pobranie i edycję pliku zawierającego kartę do głosowania a następnie wydrukowanie i podpisanie karty do głosowania;
b)pobranie, wydrukowanie i odręczne wypełnienie oraz podpisanie karty do głosowania.
Głosowanie odbywa się poprzez pobranie, wypełnienie, podpisanie, zeskanowanie i przesłanie karty wyborczej na adres ngo@kujawsko-pomorskie.pl
Ostateczny termin zakończenia głosowania mija z dniem 2 lutego 2015 r.
źródło: http://www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl/glosujemy-na-kandydatow-na-czlonkow-komitetu-monitorujacego-rpo-wk-p,985,l1.html