« Powrót do listy

Debata nt. Funduszy UE w woj. podkarpackim – 10. grudnia 2015

Kategorie w których występuje projekt:
Debaty regionalneFundusze Europejskie dla zrównoważonego rozwoju w regionachpodkarpackie

Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć oraz Stowarzyszenie „EKOSKOP”, zapraszają na spotkanie dot. możliwości współpracy organizacji pozarządowych z przedstawicielami Komitetu Monitorującego RPO oraz wdrażania funduszy europejskich w województwie podkarpackim.

Spotkanie odbędzie się 10-go grudnia 2015r. w  sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Towarnickiego 3a.

Celem niniejszej debaty jest podjęcie wspólnej dyskusji nt. zapisów Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 oraz dokumentów uszczegóławiających oraz nt. możliwości dalszego udziału pozarządowych organizacji ekologicznych w procesie wdrażania RPO. Do wspólnej dyskusji zapraszamy przedstawicieli sektora pozarządowego, Urzędu Marszałkowskiego oraz zainteresowane strony.

Podczas debaty zaprezentowany zostanie raport analizujący i oceniający zapisy dokumentów uszczegóławiających do Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020 dla województwa podkarpackiego w takich obszarach jak ochrona przyrody, adaptacja do zmian klimatu, transport, gospodarka odpadami oraz energetyka i OZE, a także uwzględnienie realizacji zasady zrównoważonego rozwoju. Strona samorządowa zaś zaprezentuje aktualny kształt dokumentów uszczegóławiających oraz stan procesu wdrażania RPO, po którym nastąpi dyskusja nt. dalszych prac wdrożeniowych RPO.

Debata stanowi część projektu „Fundusze europejskie dla zrównoważonego rozwoju w regionach”, realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG. Celem projektu jest pełniejsza realizacja zasady zrównoważonego rozwoju w programowaniu funduszy europejskich w okresie budżetowym 2014-2020, dzięki zwiększeniu partycypacji w tym procesie pozarządowych organizacji ekologicznych i obywateli na szczeblu regionalnym.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Zgłoś się już dziś! Prześlij swoje zgłoszenie do dnia 7-go grudnia 2015r. na adres e-mailowy: ekoskop@ekoskop.rzeszow.pl

ZAPROSZENIE NGO oraz PROGRAM SPOTKANIA