« Powrót do listy

Zakończenie projektu „Fundusze europejskie dla zrównoważonego rozwoju w regionach”

Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć zakończył realizację projektu „Fundusze europejskie dla zrównoważonego rozwoju w regionach”.

Projekt dotyczył udziału pozarządowych organizacji ekologicznych (POE) i obywateli w finalnej fazie programowania funduszy europejskich na lata 2014-2020 na poziomie regionalnym, tj. 16
Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) w 16 województwach. Jego celem była pełniejsza realizacja zasady zrównoważonego rozwoju (ZR) w programowaniu funduszy UE na lata 2014–2020 dzięki zwiększeniu partycypacji w tym procesie POE i obywateli na szczeblu regionalnym.

Wsparto proces wyłaniania przedstawicieli POE w komitetach monitorujących i monitorowane były standardy ich wyboru. Dla każdego województwa opracowano raport nt. uwzględnienia zasady ZR w RPO i dokumentach uszczegóławiających, tzw. SZOOP. Analizie i ocenie zostały poddane obszary: odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna, adaptacja do zmian klimatu, ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, odpady i transport. We wszystkich regionach przeprowadzono debaty z urzędami marszałkowskimi i partnerami społecznymi, gdzie omówiono możliwości uwzględnienia uwag i rekomendacji POE.

Na podstawie 16 raportów regionalnych opracowano przekrojowy raport podsumowujący 16 województw w poszczególnych obszarach. Raport zaprezentowano na ogólnopolskim seminarium dla członków komitetów monitorujących i przedstawicieli NGOs z regionów oraz przekazano go urzędom marszałkowskim, Komisji Europejskiej i Ministerstwu Rozwoju.

Dzięki projektowi wzmocniono udział partnerów społecznych w procesie programowania i wdrażania funduszy UE w regionach. Członkowie komitetów zostali wyposażeni w ekspercką wiedzę i profesjonalne zaplecze merytoryczne oraz organizację dialogu z urzędami marszałkowskimi w postaci debat regionalnych. Nastąpił wzrost kompetencji regionalnych i lokalnych NGOs w zakresie funduszy europejskich.

Rozwinął się dialog z urzędami marszałkowskimi i wzmocniony został wizerunek POE jako konstruktywnych partnerów społecznych. Urzędy marszałkowskie otrzymały kompleksowy pakiet uwag i konkretnych rozwiązań służących wzmocnieniu zasady ZR we wdrażaniu RPO. Część z nich została uwzględniona w dokumentach programowych.