« Powrót do listy

Ruszył nabór kandydatów do KM RPO woj. dolnośląskiego

Kategorie w których występuje projekt:
dolnośląskieKomitety Monitorujące RPO

Rozpoczął się nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (KM RPO WD). Termin na zgłaszanie kandydatów upływa 5 stycznia 2015 r.

 

I. ZGŁASZANIE KANDYDATÓW

Zgodnie z art. 14 ust. 9 pkt. 1 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146), jeżeli w danym województwie nie utworzono Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, instytucja zarządzająca występuje do Rady Działalności Pożytku Publicznego w celu przeprowadzenia wyborów do komitetu monitorującego regionalny program operacyjny.

W związku z powyższym Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłasza nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (KM RPO WD)

Liczba dostępnych miejsc w KM RPO WSL dla reprezentantów organizacji pozarządowych wynosi pięć:

a) jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska;

b) jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz promowania włączenia społecznego, równości szans
i niedyskryminacji, reprezentującego organizację działającą na rzecz osób niepełnosprawnych;

c) jedno dla przedstawiciela federacji organizacji pozarządowych;

d) jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej właściwej ze względu na jeden z rodzajów działalności objętej programem operacyjnym tj. z obszaru tematyki odnawialnych źródeł energii;

e) jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz promowania równości szans płci reprezentowanego przez organizację działającą na rzecz równouprawnienia kobiet;

Zgłoszenia kandydatów na członka oraz zastępcę członka KM należy dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1) oraz przesłanie skanu ww. formularza wraz z wersją edytowalną dokumentu (najlepiej dokument WORD, plik z rozszerzeniem .doc lub .docx) na adresy: jakub.szewczyk@mpips.gov.pl;marta.szymczyk@mpips.gov.pl

Termin na zgłaszanie kandydatów upływa  z dniem 5 stycznia 2015 r.

Zachęcamy do przesyłania zgłoszeń.

>>załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy<<

>>załącznik nr 2 Oświadczenie podmiotu udzielającego poparcia<<

 

 Procedura zgłaszania kandydata na członka oraz zastępcę członka KM PO 2014-2020 (Rozdział 5 Ordynacji)

Organizacja pozarządowa zgłasza kandydata na członka oraz zastępcę członka Komitetu Monitorującego  za pomocą formularza zgłoszeniowego.

Przewidziano wspólny formularz zgłoszeniowy dla członka oraz zastępcy członka KM.

W formularzu zgłoszeniowym:

  • pkt. 2-6 – wypełnia kandydat na członka KM,
  • pkt. 7-10 – wypełnia kandydat na zastępcę członka KM,
  • pkt. 11-14– wypełnia organizacja pozarządowa zgłaszająca kandydatów,
  • pkt. 15 – wypełniają podmioty udzielające poparcia,
  • pkt. 16 – fakultatywnie wypełnia kandydat na członka KM
  • pkt. 17 – fakultatywnie wypełnia kandydat na członka KM reprezentujący organizację pozarządową działającą na rzecz ochrony środowiska
  • pkt. 18 – fakultatywnie wypełnia kandydat na zastępcę członka KM reprezentujący organizację pozarządową działającą na rzecz ochrony środowiska.

Uzupełniony formularz zgłoszeniowy powinien zostać zeskanowany i przesłany na wskazane adresy poczty elektronicznej.

Kandydat na członka oraz zastępcę członka KM musi uzyskać poparcie co najmniej 10 organizacji pozarządowych,którym przysługuje czynne prawo wyborcze do danego komitetu lub co najmniej jednej federacji.

UWAGA!

W wyborach do komitetu monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 czynne prawo wyborcze przysługuje:

  • Organizacjom pozarządowym, których siedziba mieści się na terenie województwa dolnośląskiego.
  • Federacjom (o których mowa w pkt. 1.2 lit h ordynacji wyborczej), których siedziba mieści się na terenie województwa dolnośląskiego.
  • Nieposiadającym osobowości prawnej oddziałom terenowym organizacji pozarządowych o ile są wpisane do KRS (rubryka 3) a ich siedziba mieści się na terenie województwa dolnośląskiego.

Kandydatury zgłoszone przez inne podmioty lub takie, którym nie udzielono wymaganego poparcia przez organizacje pozarządowe których siedziba mieści się na terenie województwa dolnośląskiego będą odrzucane.

 

Zgłoszenie kandydata przez oddział nieposiadający osobowości prawnej wyczerpuje limit zgłoszeń dostępny dla organizacji pozarządowej w ramach wyborów do KM RPO WD. Oznacza to, że inne nieposiadające osobowości prawnej oddziały tej samej organizacji nie mogą zgłaszać kolejnych kandydatów.

 

Jeżeli na terenie województwa dolnośląskiego działa kilka  nieposiadających osobowości prawnej oddziałów terenowych organizacji pozarządowej mogą one udzielać poparcia kandydatom w taki sposób, iż daną kandydaturę popierać może tylko jeden oddział terenowy, natomiast różne oddziały terenowe popierać mogą różnych kandydatów.

 

Poparcie udzielane przez organizacje pozarządowe lub federacje może zostać wyrażone w formie pisemnej na formularzu zgłoszeniowym (pkt. 15 formularza) lub za pomocą oświadczenia podmiotu udzielającego poparcia kandydatowi na przedstawiciela organizacji pozarządowych w komitecie monitorującym (załącznik nr 2).

W przypadku organizacji pozarządowej, której dane nie są dostępne w Krajowym Rejestrze Sądowym, niezbędne jest przesłanie, wraz z formularzem zgłoszeniowym, zeskanowanego dokumentu potwierdzającego osobowość prawną, zawierającego informacje na temat: sposobu reprezentacji, osób upoważnionych do reprezentowania, nazwy i siedziby.

Zgłoszenia przesłane po terminie, zgłoszenia nieczytelne lub złożone w niewłaściwej formie nie będą rozpatrywane.

Źródło: http://pozytek.gov.pl/Regionalny,Program,Operacyjny,Wojewodztwa,Dolnoslaskiego,3645.html