« Powrót do listy

Partnerstwo we wdrażaniu funduszy UE

Brak mocy przerobowych wobec nadmiernie skomplikowanych wytycznych i nieprzewidywalnych terminów; rzadkie przypadki decyzji podejmowanych w oparciu o partnerstwo; znaczne obciążenie administracyjne związane z realizacją projektów – to tylko niektóre z problemów i wyzwań czekających na organizacje pozarządowe, które chcą zaangażować się w programowanie, monitoring czy wdrażanie funduszy strukturalnych UE, opisanych przez nowy raport koalicji SFteam for Sustainable Future.

13 marca 2009, SFteam for Sustainable Future, koalicja organizacji pozarządowych z Bułgarii, Czech, Holandii, Węgier, Łotwy, Polski i Rumunii, opublikowała raport dotyczący realizacji zasady partnerstwa w odniesieniu do funduszy UE.

Badanie przeprowadzono pod koniec roku 2008 we wspomnianych siedmiu krajów Europy Środkowej i Wschodniej, zaś jego wyniki zaprezentowano na nadzwyczajnym posiedzeniu Grupy III Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego “Europa bez barier – udział zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego”, gdzie SFteam pełniła funkcję współorganizatora.

“Fundusze strukturalne nie będą przyczyniać się do zrównoważonego rozwoju, o ile nie zostanie zapewniony efektywny udział kluczowych zainteresowanych stron i społeczeństwa, w trakcie całego procesu, począwszy od planowania strategicznego aż do realizacji projektów”, powiedział Ondrej Marek, dyrektor Center for Community Organizing z Czech.

“Obok przedstawionej przez nas krytyki, wydaje nam się ważne, aby zarekomendować dobre praktyki. Całe szczęście, pozytywne przykłady istnieją, takie jak pełne uczestnictwo organizacji pozarządowych w każdym komitecie monitorującym, jednolite procedury konsultacji dla wszystkich programów operacyjnych oraz dostępność funduszy unijnych na potrzeby budowy sieci rzeczniczych NGO, wzmocnienie instytucjonalne organizacji pozarządowych czy rozwój wolonatriatu. To wszystko są rezultaty długich starań organizacji pozarządowych” – dodała Teodora Dönsz z National Society of Conservationists – Friends of the Earth Węgry.

SFteam for Sustainable Future to sieć organizacji pozarządowych z Bułgarii, Czech, Węgier, Łotwy, Holandii, Polski, Rumunii i Słowacji, utworzona w 2001, której celem i misją jest zapewnienie, że fundusze UE wspierać będą zrównoważony rozwój, co zapewnić można przez efektywny udział społeczny. Do najważniejszych działań SFteam należy:

  • wspieranie partnerstwa w programowaniu, wdrażaniu i monitorowaniu funduszy strukturalnych;
  • prowadzenie w tej dziedzinie badań i działań rzeczniczych;
  • wsparcie lokalnych, pilotażowych projektów unijnych przyczyniających się do zrównoważonego rozwoju.