« Powrót do listy

Powołanie KM RPO 2014-2020 w woj. łódzkim

Kategorie w których występuje projekt:
Komitety Monitorujące RPOłódzkie

W dniu 3 marca 2015 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął  uchwałę nr 208/15 w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (KM RPO WŁ).
Zadania Komitetu  obejmują w szczególności przegląd wdrażania RPO WŁ i postępów poczynionych na drodze do osiągania jego celów, a także badanie wszelkich kwestii, które wpływają na wykonanie RPO WŁ, w tym m.in.: zatwierdzanie metodyki i kryteriów wyboru projektów, plan ewaluacji, strategię komunikacji, a także roczne sprawozdania z realizacji programu.
Zasady i tryb funkcjonowania określi Regulamin działania, który zostanie przyjęty na pierwszym posiedzeniu Komitetu.

treść uchwały

 

źródło: http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/perspektywa-finansowa-2014-2020/aktualnosci/powolanie_komitetu_monitorujacego_rpo_wl_2014_2020