« Powrót do listy

KE publikuje projekt Wspólnych Ram Strategicznych

Kategorie w których występuje projekt:
Bez kategorii

14 marca 2012 r. Komisja Europejska opublikowała roboczą wersję Wspólnych Ram Strategicznych – podstawowego dokumentu wyznaczającego ramy wydatkowania funduszy europejskich 2014-2020. Dokument ten obejmuje nastepujące fundusze: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), Fundusz Spójności (FS), Europejski Fundusz Społeczny (EFS), Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR).

Wspólne Ramy Strategiczne przekładają zapisy przyjętej przez UE Strategii Europa 2020 na 11 celów tematycznych, które mają być finansowane przez wyżej wymienione fundusze. Dodatkowo, dla każdego z tych celów tematycznych określono podstawowe zasady wydawania środków europejskich.

Przykładowo, w przypadku celu nr 4 „wspieranie transformacji w kierunku gospodarki niskowęglowej we wszystkich sektorach” wśród działań, które będą wspierane z EFRR, FS, EFRROW i EMFR znalazły się:

  • efektywność energetyczna i ogrzewanie/chłodzenie oparte o odnawialne źródła energii, w tym projekty demonstracyjne dotyczące budynków zeroemisyjnych i produkujących energię ponad swoje zapotrzebowanie, jak również głęboka renowacja istniejących budynków ponad poziom optymalny kosztowo (EFRR, FS)
  • zintegrowane strategie niskowęglowe oraz plany działań na rzecz zrównoważonej energetyki dla obszarów miejskich, w tym systemy oświetlenia publicznego oraz sieci inteligentne (EFRR, FS)
  • obniżenie emisji podtlenku azotu i metanu z rolnictwa poprzez: wsparcie wykorzystania niskoazotowych nawozów; poprawę praktyk hodowlanych (zagospodarowanie odpadów zwierzęcych); oraz wsparcie dla bardziej przyjaznego dla klimatu płodozmianu (EFRROW)

Pośród horyzontalnych zasad unijnego wsparcia finansowego dotyczących celu „niskowęglowego” wymieniono m.in. uwzględnianie długoterminowego celu redukcyjnego na 2050, konieczność mobilizacji kapitału prywatnego tam gdzie może on zastąpić dotacje (zwłaszcza w sektorze efektywności energetycznej) czy wspieranie inwestycji w efektywność energetyczną powyżej poziomu efektywnego kosztowo (w przypadku zastosowania dotacji).

Bardzo interesująco przedstawiają się również zasady dotyczące celu nr 6 „ochrona środowiska i promocja efektywnego wykorzystania zasobów”.  W sektorze wodnym podstawą inwestycji powinny być Plany Zarządzania Zlewnią. Analogicznie, w odniesieniu do projektów służących ochronie i poprawie różnorodności biologicznej, podstawowym dokumentem wyznaczającym priorytety mają być Priorytetowe Ramy Działań (Prioritized Action Framework).  Zapisy te mają służyć bardziej efektywnemu i lepiej ukierunkowanemu wykorzystaniu funduszy europejskich.

Wspólne Ramy Strategiczne mają zostać opublikowane w ostatecznej formie jako Rozporządzenie Delegowane KE, bądź stanowić będą załącznik do tzw. rozporządzenia ogólnego dotyczącego funduszy europejskich 2014-2020. Nad ostateczną formą prawną Wspólnych Ram Strategicznych wciąż trwa dyskusja w Radzie i Parlamencie UE.