« Powrót do listy

Głosowanie na kandydatów NGO do KM RPO 2014-2020 w woj. małopolskim do 20.4.15

Kategorie w których występuje projekt:
Komitety Monitorujące RPOmałopolskie

Małopolska Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłasza rozpoczęcie głosowania na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 (KM RPO WM).

Głosowanie obejmuje wybór reprezentantów organizacji pozarządowych:

o    jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska;

o    jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej właściwej ze względu na rodzaj działalności objętej programem tj. w zakresie włączenia społecznego; 

o    jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz promowania równości szans i niedyskryminacji;

o    jedno dla przedstawiciela federacji organizacji pozarządowych.

 

GŁOSOWANIE KOŃCZY SIĘ 20 KWIETNIA 2015 R.

 

Głosowanie odbywa się poprzez pobranie, wypełnienie, podpisanie karty wyborczej (załącznik nr 2) i dostarczenie w jeden z wymienionych niżej sposobów:

a)      przesłanie skanu na adres e-mail: ngo@umwm.pl (do 23:59 20 kwietnia 2015 r.);

b)      złożenie w formie papierowej na Dzienniku Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, parter (nowy budynek)
w godzinach 8.00 – 16.00;

c)       przesłanie w formie papierowej za pośrednictwem poczty z dopiskiem „wybory do KM RPO WM 2014-2020” (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres: „Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kancelaria Zarządu, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków”.

WAŻNE!!! Kartę do głosowania powinny podpisać osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej zgodnie z KRS. W przypadku organizacji pozarządowej, której dane nie są dostępne w Krajowym Rejestrze Sądowym, niezbędne jest przesłanie, wraz z Kartą do głosowania, zeskanowanego dokumentu potwierdzającego osobowość prawną, zawierającego informacje na temat: sposobu reprezentacji, osób upoważnionych do reprezentowania, nazwy i siedziby.

Organizacja pozarządowa posiadająca czynne prawo wyborcze może oddać jeden głos na kandydata z każdej listy. Oddanie głosu polega na postawieniu znaku „X” przy imieniu i nazwisku kandydata.

Spis kandydatów obejmuje wszystkie przyjęte przez Komisję Wyborczą zgłoszenia (załącznik nr 1). Szczegółowe informacje nt. kandydatów zamieszczone zostały w tabeli poniżej.

Serdecznie zachęcamy do udziału w głosowaniu.

załącznik nr 1 Spis kandydatów

załącznik nr 2 Karta do głosowania

źródło: http://malopolskie.pl/Wspolpraca/ngo/?id=13840