« Powrót do listy

Głosowanie na kandydatów do KM RPO – woj. śląskie

Kategorie w których występuje projekt:
Komitety Monitorujące RPOśląskie

Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłasza rozpoczęcie głosowania na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 (KM RPO WSL)

Z uwagi na niewielką liczbę zgłoszeń głosowanie obejmuje jedynie wybór przedstawicieli organizacji pozarządowej działającej na rzecz promowania włączenia społecznego, równości szans płci, równości szans i niedyskryminacji.

W KM RPO WSL przewidziano 1 miejsce dla wyżej wymienionego obszaru.

W przypadku pozostałych obszarów tematycznych, na które nie wpłynęły żadne zgłoszenia lub liczba zgłoszeń pozytywnie zweryfikowanych jest niższa lub równa liczbie przewidzianych  miejsc w komitecie, Rada Działalności Pożytku Publicznego wskaże instytucji zarządzającej kandydatów bez wcześniejszego głosowania.

Głosowanie odbywa się poprzez pobranie, wypełnienie, podpisanie, zeskanowanie i odesłanie karty wyborczej na adres glosowanie.pows@mpips.gov.pl

Prosimy o wpisanie w treści wiadomości: nazwy organizacji, siedziby i numeru rejestru organizacji oddającej głos.

Głosowanie kończy się o godz. 23:59 dnia 29 grudnia 2014 r.

Spis kandydatów

karta do głosowania

Więcej informacji na: http://www.pozytek.gov.pl/Regionalny,Program,Operacyjny,Wojewodztwa,Slaskiego,2014-2020,3627.html