« Powrót do listy

Debata dot. RPO w woj. lubelskim, 31.3.2014

Kategorie w których występuje projekt:
Debaty „Okrągłe Stoły”Fundusze Europejskie dla Zrównoważonego Rozwojulubelskie

FUNDUSZE UNIJNE 2014-2020 A ŚRODOWISKO I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

debata

Lublin 31.03.2014 godz. 11.00-14.00

Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć i Towarzystwo dla Natury i Człowieka zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych, grup obywatelskich i instytucji działających na rzecz ochrony środowiska do wzięcia udziału w debacie pt. „RPO a ekorozwój – głos ekologicznych organizacji pozarządowych w programowaniu Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020″, która  odbędzie się w dniu 31 marca w godz. 11.00-14.00 w hotelu Campanile, ul. Lubomelska 14-16 w Lublinie. Będzie ona poświęcona omówieniu postulatów odnoszących się do dalszych prac w procesie wdrażania RPO – dokumentów uszczegóławiających i regulujących kryteria wyboru projektów, a dotyczących obszarów ochrony bioróżnorodności, ochrony przeciwpowodziowej oraz energii odnawialnej.

Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć w latach 2012-2014 realizuje projekt „Fundusze europejskie dla zrównoważonego rozwoju – partycypacja społeczna w programowaniu przyszłego okresu budżetowego po 2013 r.” Celem projektu jest pełniejsza realizacja zasady zrównoważonego rozwoju w programowaniu funduszy europejskich na kolejny okres budżetowy (2014-2020), dzięki zwiększeniu uczestnictwa w tym procesie pozarządowych organizacji ekologicznych i obywateli na szczeblu regionalnym.

W ramach działań projektowych przeprowadzono analizę doświadczeń z wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych 2007-2013 pod kątem środowiskowym oraz wypracowano stanowiska odnośnie realizacji zasady zrównoważonego rozwoju w nowej perspektywie finansowej. Stanowisko w.s. lubelskiego RPO wystosowane zostało wspólnie przez 23 stowarzyszenia i fundacje. Obecnie jesteśmy na etapie realizacji cyklu debat – „okrągłych stołów” w każdym z województw, podczas których chcemy podjąć wspólną dyskusję nt. postulatów dotyczących dalszych prac w procesie przygotowywania RPO do wdrożenia, zwłaszcza uszczegółowienia Programu oraz kryteriów wyboru projektów.

Do udziału w spotkaniu, które odbędzie się 31.03, zaprosiliśmy przedstawicieli działających w regionie  organizacji ekologicznych oraz innych partnerów społecznych zainteresowanych jej tematyką, przedstawicieli merytorycznych departamentów Urzędu Marszałkowskiego oraz innych instytucji związanych z tematyką ochrony środowiska. Zaproponowaliśmy skupienie dyskusji na 3 obszarach priorytetowych.

Priorytet 4.1 energia odnawialna
Priorytet 5.2 w zakresie infrastruktury przeciwpowodziowej i małej retencji
Priorytet 6.4 ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna

Rezultaty wspomnianych wyżej działań zostaną zaprezentowane i przedyskutowane także na szczeblu krajowym, w trakcie konferencji z udziałem przedstawicieli instytucji europejskich.

Prosimy o zgłoszenia na adres e-mail: towarzystwo@ekolublin.pl

Warunkiem udziału jest otrzymanie potwierdzenia zakwalifikowania

Uczestnicy spoza Lublina mogą otrzymać refundację kosztów podróży

Debata_RPO_Lublin_31.3.2014